Eladó lakások, családi házak, telkek Szombathelyen Oladon, és környékén.

Olad, ahol jó lakni.

Ingatlanforgalmazásban előforduló alapfogalmakról röviden:

 

 

 

 

 

 

Ingatlan:

 

Ingatlannak tekinti a jogirodalom azokat a dolgokat, amelyek az egyik helyről a másikra az állag sérelme nélkül nem helyezhetők át. Az ingatlanok kapcsán a Ptk. a földről, telekről és az épületről, beszél.

 

Ingó dolgok:

 

Ingó dolognak tekinti a jogirodalom azokat a dolgokat, amelyek az állag sérelme nélkül az egyik helyről a másikra áthelyezhetők.

 

Adás-vétel:

 

Az eladó fő kötelezettségei: az ingatlan tulajdonjogának átruházása, és az ingatlan birtokba adása a vevőnek. A vevő ezzel szemben a dolog átvételére, és vételár megfizetésére köteles. Csak az írásba foglalt adásvételi szerződés tekinthető érvényesnek, melyet közjegyző vagy ügyvéd jegyzett.

 

Csere:

 

A csereszerződésben a felek az ingatlanok tulajdonának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget, azaz mindegyik fél eladó a saját szolgáltatása, és vevő a másik fél szolgáltatása tekintetében. A csereszerződés annyiban különbözik az adásvételtől, hogy a tulajdonjog átruházásáért ellenszolgáltatásként egyik vevő sem vételárat fizet, hanem a saját tulajdonjogának átruházását vállalja.

 

Öröklés:

 

Az öröklésnek két fajtáját különböztethetjük meg. Végintézkedés hiányában a törvényes öröklés szabályait kell alkalmazni. Ennek alapján - az alábbi sorrendben - az elhalt személy leszármazói, házastársa, ezek hiányában pedig a felmenői örökölnek. Ha az örökhagyó után leszármazók és túlélő házastárs is marad, az ingatlan tulajdonjogát a leszármazó(k) öröklik, a házastárs pedig - özvegyi joga alapján - holtig tartó haszonélvezetre jogosult. (Az özvegyet megillető haszonélvezeti jog újabb házasságkötéssel megszűnik!) Az örökhagyó végintézkedése alapján, a törvényes öröklés szabályaitól eltérően lehet a hagyaték - így a hagyatékba tartozó ingatlan - jogi sorsát rendezni.

 

Ajándékozás:

 

Az ajándékozási szerződésben megajándékozott ingyenesen - ellenérték fizetése nélkül - szerez tulajdont. Ingatlan ajándékozása esetén a szerződést írásba kell foglalni, s a tulajdonszerzéshez - az adásvételhez hasonlóan - ingatlan-nyilvántartási bejegyzés is szükséges. Ezért a szerződésnek tartalmaznia kell azokat a kellékeket, amelyeket az ingatlan-nyilvántartási törvény a bejegyzésre alkalmas okiratokra előír. Célszerű utalni a felek között fennálló esetleges rokonsági kapcsolatra is, mert ez a tény az illeték mértékét befolyásolja.

 

Tulajdonjog fenntartása:

 

Az eladó tulajdonjogát írásban, a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntarthatja. A vételárhátralék megfizetésével egyidejűleg az eladó köteles - külön nyilatkozattal - a vevő tulajdonszerzéséhez hozzájárulni.

 

Birtokbaadás:

 

Beköltözési idő, mely többnyire együtt jár a tulajdonjog átruházási nyilatkozattal.

 

Közös tulajdon:

 

Közös tulajdonról van szó, ha a tulajdonjog ugyanazon az ingatlanon, meghatározott hányadok szerint több személyt illet meg. A tulajdonostársak mindegyike jogosult az ingatlan birtoklására és használatára. Az ingatlan hasznai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg; ilyen arányban terhelik őket a fenntartással járó és az ingatlannal kapcsolatos egyéb kiadások, a közös tulajdoni viszonyból eredő kötelezettségek, és ugyanilyen arányban viselik az ingatlanban beállott kárt is. Saját tulajdoni hányadával bármelyik tulajdonostárs szabadon rendelkezhet, a többi tulajdonostársat azonban harmadik személyekkel szemben elővásárlási, előbérleti, illetőleg előhaszonbérleti jog illeti meg.

 

Előleg:

 

Az előleget (vételárrészletet) a teljes vételárba be kell számítani, s amennyiben a szerződés utóbb mégis meghiúsul, a már megfizetett előleg visszajár.

 

Foglaló:

 

A teljesítés meghiúsulása esetén, a meghiúsulásért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót pedig kétszeresen köteles visszatéríteni.

 

Jelzálogjog:

 

A zálogjog olyan, a szerződést biztosító mellékkötelezettség, amely alapján a jogosult a pénzbeli követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít.

 

Elidegenítési és terhelési tilalom:

 

Az elidegenítési és terhelési tilalom a tulajdonnal való rendelkezés jogát korlátozza. A tilalom alapján nem lehet az ingatlan tulajdonjogát másra átruházni, az ingatlant megterhelni, vagy biztosítékul felajánlani. Az elidegenítési és terhelési tilalom jogszabályon, bírósági határozaton és szerződésen alapulhat, célja, hogy más személynek az ingatlannal kapcsolatos valamely jogát (pl. jelzálogjog, vételi jog, öröklési szerződés) biztosítsa.

 

Telki szolgalom:

 

Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja.

 

Széljegy:

 

A tulajdoni lapon feltüntetett széljegy a bejegyzés, átvezetés, feljegyzés iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja.

 

Hagyaték:

 

A hagyaték az elhunyt embernek (örökhagyónak) a vagyona, amely a halálával az örökösökre száll át. A hagyatékba tartoznak az örökhagyót megillető, pénzben kifejezhető értékkel bíró jogok és kötelezettségek.

 

Haszonélvezet:

 

Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, és hasznait szedheti.

 

Lakástulajdon szerzése esetén a vagyonátruházási illeték:

 

ALAP ILLETÉK MÉRTÉKE: az ingatlan forgalmi értékének a 4 %-a.

 

Kedvezmény: amennyiben valaki elad egy ingatlant és helyette magasabb áron vásárol, akkor csak azután az összeg után kell illetéket fizetni amennyi a kettő közötti különbözet. Ezt a kedvezményt, az eladástól számított +/- 1 éven belül lehet igénybe venni.

További kedvezmény:  a 35 év alatti fiatalok első lakástulajdon szerzésük esetén, 50% kedvezményt kapnak. Pl.: vásárol Szombathelyen Oladon egy 8MFt-os lakást, aminek az illetéke 320.000 Ft lenne, de neki csak a felét, tehát  160.000 Ft-ot kell fizetni. A megfizetésre 12 havi egyenlő részletekre elosztott kamatmentes részletfizetési lehetőségük is van, ehhez nem kell mást tenniük, csak az adásvételi szerződésben rögzíteni, hogy erre a fizetési ütemezésre igényt tartanak.

 

 

Köszönjük, hogy áttekintette jogi kisokosunkat, reméljük segítségére lesz!

 

Bővebb információval szívesen állunk rendelkezésére,

 kérjük elérhetőségeink valamelyikén keressen meg minket !

 

Kattintson ide, vagy a kapcsolat menüpontra!

 

 

Energetikai tanúsítvány

 

 

 

 

 

 

Rövid határidővel, és kedvező áron készítjük el a tanúsítványt. Amennyiben igénybe szeretné venni szolgáltatásunkat, kérem hívja a 06/20/505-10-25-ös számot!

 

 

copyright © 1997-2023 Bergo Kft.    Minden jog fenntartva.

Készítette: BSS - Bergo Stylist Studio